Chào mừng quý vị đến với Câu lạc bộ dạy học toán-tin Mai Văn Dũng.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

huong dan trinh bay bo cuc sang kien kinh nghiem

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Mai Văn Dũng (trang riêng)
Ngày gửi: 13h:03' 24-03-2013
Dung lượng: 112.5 KB
Số lượt tải: 7
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYỆN ĐẠI LỘC
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 189 CV-PGD&ĐT
Đại Lộc, ngày 23 tháng 02 năm 2012


“V/v Thực hiện công tác đánh giá
và xếp loại SKKN năm học 2011-2012”

Kính gửi : Hiệu trưởng các trường MN,MG,TH,THCS trong huyện

Để triển khai thực hiện tốt công tác đánh giá và xếp loại các SKKN của CBCC toàn ngành năm học 2011-2012 theo quy định chung; Nay Phòng GD&ĐT thông báo cho Hiệu trưởng các trường MG,MN,TH,THCS trên địa bàn huyện cần thực hiện nghiêm túc một số nội dung, yêu cầu cụ thể sau :
1. Tổ chức họp Hội đồng khoa học của trường, căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá SKKN để phân loại đề tài, phân công thành viên trong Hội đồng chấm chọn và xếp loại theo quy định của ngành.
2. Nhà trường tổng hợp các SKKN đã được Hội đồng khoa học trường đánh giá, xếp loại và lập danh sách theo đúng bảng đăng ký đề tài đầu năm học, gởi về Hội đồng khoa học Phòng GD&ĐT mỗi SKKN 01 bản hoàn chỉnh.
Lưu ý :
+ Chỉ nộp về HĐKH Phòng GD&ĐT các SKKN có đăng ký, đúng đề tài đăng ký và đã được xếp loại A cấp trường.
+ Mỗi bản SKKN hoàn chỉnh bao gồm : 01 quyển SKKN (đóng quyển, có bìa, đúng thể thức quy định (Theo Phụ lục 1). Có đóng vào cuối quyển các loại mẫu theo thứ tự sau : * 01 Mẫu SK1 (của HĐKH trường ghi đầy đủ các nội dung),
* 02 Mẫu SK2 (để HĐKH của Phòng GD&ĐT ghi)
* 01 mẫu SK3 (để HĐKH của Phòng GD&ĐT ghi).
3. Nộp về HĐKH Phòng GD&ĐT :
- Hồ sơ nộp gồm :
+ Các quyển SKKN (đã có đầy đủ các Mẫu SK1, SK2, SK3) và đã xếp thứ tự các quyển theo danh sách.
+ Danh sách các SKKN (Theo Mẫu DS)
+ Tất cả bỏ vào 01 kẹp 3 dây, ngoài bìa có dán nhãn ghi rõ tên hồ sơ, đơn vị, số quyển.
+ Thời gian : Chậm nhất đến hết ngày : 23/3/2012.
+ Hồ sơ nộp trực tiếp về Bộ phận THHC ( Đ/c Ngô Văn Phú nhận)
+ Nộp File dữ liệu của danh sách qua kênh điều hành (Đ/c Huỳnh Điểu – Đ/c Ngô Văn Phú nhận).

Đề nghị Hiệu trưởng các trường thực hiện nghiêm túc nội dung, yêu cầu công văn này./.
TRƯỞNG PHÒNG
Nơi nhân :
- Như trên ( Đã ký )
- Lưu VP


Huỳnh Ngọc Ánh
HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC CHẤM ĐIỂM, ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
NĂM HỌC 2011-2012

Để thống nhất trong toàn ngành về cách trình bày, đánh giá xếp loại một SKKN, Phòng GD&ĐT Đại Lộc đề nghị các tác giả viết SKKN và HĐKH các trường cần thực hiện một số quy định sau:

A. Đối với các tác giả viết SKKN:
I. Lựa chọn nội dung nghiên cứu:
Nội dung được lựa chọn nghiên cứu phải xuất phát từ thực tiễn, phục vụ trực tiếp cho công tác quản lý, giảng dạy ở các cơ sở giáo dục và đơn vị quản lý giáo dục. Các tác giả cần tìm hiểu đề tài mình đang lựa chọn có trùng lặp với đề tài của các tác giả khác đã được công nhận, công bố trước đây hay không để tránh viết lại những nội dung người khác đã nghiên cứu. Đề tài phải có tính khả thi cao và áp dụng được trong một phạm vi, lĩnh vực nhất định.
III. Bố cục đề tài:
Trình bày SKKN, bố cục các phần theo thứ tự sau đây:
1. Tên đề tài (chữ in hoa). Tên đề tài cần phản ánh được trọng tâm và giới hạn vấn đề đang nghiên cứu.
2. Đặt vấn đề:
- Nêu tầm quan trọng của vấn đề được nghiên cứu;
- Tóm tắt những thực trạng liên quan đến vấn đề đang nghiên cứu;
- Lý do chọn đề tài;
- Giới hạn nghiên cứu của đề tài.
3. Cơ sở lý luận: Nêu cơ sở lý luận, những luận cứ, luận điểm liên quan đến đề tài.
4.Cơ sở thực tiễn: Nêu rõ thực trạng của vấn đề đang nghiên cứu tại đơn vị hoặc phạm vi rộng hơn mà mình đang quan tâm, đã có ai nghiên cứu hay chưa; các biện pháp tác động trước đây có những hạn chế nào (có chứng minh); tiềm năng hiện có để thực hiện đề tài nhằm
 
Gửi ý kiến