Chào mừng quý vị đến với Câu lạc bộ dạy học toán-tin Mai Văn Dũng.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TIN CÓ ĐÁP ÁN

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Mai Văn Dũng (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:18' 21-12-2012
Dung lượng: 76.5 KB
Số lượt tải: 999
Số lượt thích: 0 người
ÔN TẬP THEO BỘ ĐỀ ĐỀ NGHỊ
Đề1 (TP)
Bài 1. (3,5 điểm)
Viết chương trình nhập từ bàn phím hai số nguyên dương x, y từ bàn phím, in ra màn hình.
Tìm các ước chung của x, y và đếm số các ước chung đó.
Rút gọn đến tối giản cho phân số x / y.
Nhập thêm số nguyên z. Rồi viết chương trình tìm BCNN(x,y,z).
{ Voi x, y nhan gia tri ban đầu ở câu a }
Bài 2. (3,5 điểm)
Viết chương trình nhập vào từ bàn phím một số nguyên dương n (n≤10000), sau đó tính và in lên màn hình.
Số n có bao nhiêu chữ số ?
Tìm tất cả các số hòan hảo nhỏ hơn n.
Thực hiện phép biến đổi: Chuyển chữ số lớn nhất của số n lên đầu cùng
Ví dụ N=21095 → Kết quả: 92105.
Bài 3. (3 điểm)
Viết chương trình nhập số n rồi tính . S = 1+ (1-2) + (1-2+3) ... (1-2+3-4+ ... n).
Bài 4. (3 điểm) Viết chương trình nhập một số nguyên n từ bàn phím. Chuyển số n vừa nhập thành số nhị phân ?
Ví dụ: Nhap n= 7
So 7 chuyen thanh so nhi phan la : 111
Nhap n= 101 { La so thap phan }
So 101 chuyen thanh so nhi phan la : 1100101
Bài 5. (7 điểm) Nhập vào một mảng n các số nguyên a[i].
a/ Tìm các phần tử a[i] vừa nhập là các số co tong cac chu so la nguyên tố.
b/ Xếp lại mảng đó theo thứ tự giảm dần.
c/ Nhập vào một số nguyên từ bàn phím. Chèn số đó vào mảng sao cho mảng vẫn có thứ tự giảm dần. (không được xếp lại mảng).
Đề 2 (QT)
Bài 1 (6,0 đ):
a) (2,0đ)Viết chương trình tính tổng (làm trònkết quả 4 chữ số thập phân)
S = 1 - x + x2/2! - x3/3! + ... + (-1)nxn/n!
(Với n, x là số nguyên dương nhập từ bàn phím)
b) (4,0đ)Viết chương trình nhập 1 số nguyên dương n, cho biết n có phải là số chính phương không? có phải số nguyên tố không?
Bài 2 (2,0đ):
Nhập vào 1 xâu kí tự và cho biết xâu vừa nhập vào có bao nhiêu nguyên âm và bao nhiêu kí tự số.
Bài 3 (5,0 đ): Viết chương trình nhập mảng n số nguyên
a) Sắp xếp mảng theo thứ tự giảm dần
b) Cho biết mảng có bao nhiêu số chẳn
c) Nhập số nguyên k, xoá số hạng thứ k vừa nhập của mảng đã sắp xếp.
Ví dụ: n= 10 (Nhập 10 phần tử) Nhập 2, 3, 4, 5, 6, 8, 7, 6, 5, 4.
a)Sắp xếp 8,7,6,6,5,5,4,4,3,2
b) Mảng có 6 số chẳn
c)Nhập k k= 2
Mảng sau khi xóa phần tử thứ 2 là: 8,6,6,5,5,4,4,3,2
ĐỀ 3(LL)
Bài 1: (4đ)
Viết chương trình nhập vào từ bàn phím một số nguyên dương n (n≤1000), sau đó tính và in lên màn hình giá trị của T (kết quả lấy đến 6 chữ số thập phân):
T= (có n dấu căn bậc hai)
Bài 3 : (5đ): Mảng
Viết chương trình nhập vào một dãy số gồm n số nguyên dương nhỏ hơn 1000 và in ra màn hình :
a. Các số chính phương, số hoàn thiện có trong dãy
b. Trong dãy số trên có bao nhiêu số nguyên tố
c. Tổng các số chẵn có trong dãy trên
d. Sắp xếp dãy số trên theo thứ tự tăng dần.
Bài 4: (7đ)
Viết chương trình cho phép nhập từ bàn phím một số nguyên dương a và thực hiện:
a. Cho biết a là số có mấy chữ số.
b. Cho biết tổng các chữ số của a.
c. Ta gọi số “đối xứng” với a là số nguyên dương thu được từ a bằng cách đảo ngược thứ tự các chữ số của a. Viết chương trình in ra số đối xứng của số nguyên dương a.
d. Cho a và b là 2 số nguyên dương
 
Gửi ý kiến